THAIMIC นำเสนอเครื่อง PAPR ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 5 มิถุนายน 2563  กลุ่มไทยมิค ได้มีโอกาสเข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำเสนออุปกรณ์ PAPR ที่ทางกลุ่มไทยมิคได้ออกแบบพัฒนาและควบคุมการผลิต ซึ่งขณะนี้อุปกรณ์ PAPR รุ่นที่ 1 ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการเรงด่วนเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ PAPR รุ่นที่ 2 ที่ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ใช้งานก็ได้เริ่มเข้าสู่สายการผลิตแล้ว โดยทางมูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้มีความสนใจที่จะสั่งซื้อ PAPR รุ่นที่ 2 ของกลุ่มไทยมิค เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรที่มีความต้องการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป